VERKSAMHETEN


LOKALER

Vi håller till i en förskoleanpassad villa i Södra Sandby. Med enkla medel och god fantasi har vi skapat en gård som är full av överraskningar. Vår gård leder barnen till olika "rum". Balansera på vår hinderbana, plaska i en liten damm eller kliva ombord på vårt piratskepp. Fina sommardagar tycker vi om att ligga på vindskyddstaket och titta på molnen som glider förbi. Vi har en altan som fungerar bra som dansgolv om man känner för att röra lite på sig. Intill Norpan finns ett grönområde med stora ytor att springa på sommartid och en backe att åka pulka på vintertid. Norpans närhet till skog och lekplatser ger barnen möjlighet till miljöombyte.

 

Inomhus har vi två våningar att vara på. Här finns utrymme för bus och lek i vårt kuddrum och lekhall och om man vill ta det lite lugnt kan bland annat välja på att läsa en bok i lässoffan, bokbussen, pyssla i pysselrummet, bygga lego i konstruktionsrummet eller busa i drakrummet.


Norpan startade sin verksamhet 1990 som ett föräldrakooperativ. 2003 tog personalen över och idag drivs Norpan som ett personalkooperativ. När ägandeformen ändrades var målsättningen att bevara den goda gemenskapen mellan familjerna och en familjeförening bildades. Precis som de kommunala förskolorna tillämpar vi maxtaxa och vi tillämpar syskonförtur. Som alla skolformer har vi en läroplan att följa Lpfö 98 (reviderad 2018). I läroplan för förskolan står det att läsa hur förskolan vilar på demokratisk grund och att verksamheten därför skall utformas i överenstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.


Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för barn som deltar. Verksamheten ska erbjuda en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande blir en helhet. Förskolans uppgift är bl.a. att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn för möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar. 


Vi tycker att barns och föräldrar ska känna att de har inflytande över sin tid på Norpan. Därför har vi något som heter inflytanderåd. Där finns representanter från barnen, föräldrarna och personalen. Detta råd stärker gemenskapen på Norpan men framförallt är målsättningen att barn och föräldrar ska ha möjlighet att uttrycka sina tankar, åsikter och förväntningar på verksamheten.


PROJEKT OCH TEMAARBETEN

Vi arbetar just nu ämnes inriktat där våra olika veckodagar representerar Matematik, Naturkunskap/Grönflagg, Gympa, Språk och Musik/Drama. Vi arbetar med de olika ämnena mycket genom att lyfta in barnen nyfikenhet, ideér eller frågeställningar. Det är spännande och intressant att närma sig saker ur barns perspektiv och lyfta fram deras frågeställningar och tidigare erfarenheter samtidigt som vi lyfter in nya kunskaper, nya erfarenheter.ARBETSGRUPPER

För att aktiviteter och arbeten ska bli intressanta och utvecklande för varje enskilt barn delar vi in barnen i två gruppen under en del av dagen. Vi kallar dem Grodor och Örnar. Vi är två pedagoger i respektive grupp.


LEKEN

Leken genomsyrar allt vi gör på Norpan. Lek är en förutsättning för utveckling och lärande. Att få leka är nödvändigt för att barn ska må bra. Barn har en fantastisk inlevelseförmåga och lust att träda in i olika roller, testa känslor och känna gemenskap i ett för barnen viktigt sammanhang. I leken övar barnet organisation, tanke och koncentration. Lek måste ske i samförstånd, en viss turtagning och ömsesidighet. För att leken ska kunna fortgå måste barnet kunna uttrycka sig och lyssna på lekkompisarna vilket är en träning i demokrati. 

  

Leken är en rättighet. Barn behöver inte fler leksaker i vårt samhälle. Barn behöver vuxna som leker, för att visa vägen in i lekens land. Då utvecklas barnet till en aktiv, kreativ och sund vuxen människa. 

I förskolan bör det bli mer plats för lek, lustbetonade och kanske onyttiga upplevelser som främjar livsglädje och humor. (Frode Söbstad)


DRAMA OCH TEATER

Teater spelar vi gärna för varandra i olika konstellationer. Ibland bjuder barnen eller vuxna in och ibland spelar vi tillsammans. Det kan vara uppsättningar som är inövade men lika gärna spontanteater. Det kan vara gestaltningar där vi spelar men även handdockor är något som vi gestaltar med. Drama och teater är kreativt, det är härligt att träda in i olika roller och få fantisera och inspirera varandra att uttrycka med många sinnen. Drama är även ett pedagogiskt verktyg i rollekar och gruppövningar, ett roligt och skapande lagarbete där vi kan utveckla kommunikationen mellan oss, lösa problem och prova på olika uttryckssätt.

Musik

Vi spelar, dansar, lyssnar och njuter. Instrument och musik är vardag på Norpan. Musik och rytmik går hand i hand, men så även musik och matematik. De flesta människor har en inbyggd rytmkänsla och omedvetet räknar vi takter när vi lyssnar på musik. Språket utvecklas av musiken och det kan vara lättare att sjunga än att tala ibland.
Instrument använder vi gärna, så som ukulele, gitarr, trummor, maracas och en hel uppsjö av ljudskapande föremål. Är man lite blyg för att sjunga kan det vara lättare med ett instrument i handen.

Vi dansar till musik, vilar till musik, äter till musik.


NATURVETENSKAP/ TEKNIK

Barn undersöker, experimenterar och utforskar sin omgivning. Ställer frågor som, hur funkar det? Vad kan vi göra med det här? Varför blir det så? Kan vi göra på annat sätt? Barn testar, delger sina teorier och resultat, jämför och kanske upptäcker nya lösningar eller problem.

En naturvetenskaplig utforskande kultur kan inte iscensättas om man inte får möjlighet att undersöka med hela sin kropp och med alla sinnen, både utomhus och inomhus. Det gäller för såväl barn som vuxna. Förutsättningar måste också finnas för att vandra mellan olika språkliga uttrycksformer  och områden för att befästa gamla kunskaper och göra nya upptäckter. ( Barn oc naturvetenskap, Elfström, Nilsson, Sterner, Wehner-Godée 2008 s. 25)


UTEPEDAGOGIK

Naturen/utemiljön är en fantastisk plats för lärande. Utepedagogik är något som vi ser som en viktig del i barnens vardag. Att flytta ut verksamheten främjar alla våra sinnen, ger utrymme för fantasi, lek och experimenterande. Vi uppmuntrar barnen till rörelse och utemiljön ger barnen möjlighet att vara så vilda och energiska de vill. Detta gör vi genom att arbeta med våra två barngrupper Örnar och Grodor där vi undersöker och upptäcker vår närmiljö. Vår fina gård är uppbyggd på ett utmanande och fantasifull miljö som uppmuntrar barnen till bus och lärande tillfällen.HÅLLBAR UTVECKLING

Vi är en Grön-flagg certifierad förskola. Grön flagg är ett arbetsverktyg samt ett certifikat som tagits fram av Håll Sverige Rent. Genom att arbeta med grön flagg ges barnen möjlighet att på ett aktivt sätt arbeta med hållbar utveckling. Utifrån olika områden arbetar vi med två till tre mål som vi satt upp tillsammans med barnen. Några exempel på dessa områden är återvinning, vattenresurser, vår utemiljö och hälsa. Efter ca. 1 år avslutar vi arbetet och skickar in en rapport till HSR. När den blivit godkänd sätter vi upp nya mål och arbetar vidare. Demokrati är ett utav nyckelorden inom Grön Flagg. Barnen ska känna att deras röst värdesätts, inte bara i teorin utan även i praktiken. För att det ska bli tydligt för barnen har vi ett Grön Flaggråd med representanter från barngruppen och personalen. Våra certifikat finns inne i våran lekhall där även barnen kan ta del av vårt arbete.


MATEMATIK

Matematik är så mycket mer än siffror och ekvationer. Matematik är ett redskap som skapar struktur. Vi på Norpan tycker att matematik ska uppmärksammas i barns intressen, erfarenheter och vardagliga situationer. Barn undersöker sin omvärld och samspelar med andra om likheter och olikheter, delar och helheter samt begrepp och symboler. "Matematik finns runt omkring oss hela tiden, vi måste bara se den"

 

LITTERACITET

Ny forskning visar att barn erövrar sitt läsande och skrivande i yngre åldrar än vi tidigare trott. Enligt Elisabeth Björklund lektor i didaktik vid högskolan i Gävle är barn under sina första levnadsår kompetenta läsare och skrivare. Begreppet litteracitet relaterat till yngre barn är kommunikativa möten med berättande, bilder, texter, tal, sång, kroppsspråk och gester. Barns väg in i tal - och skrivspråket uppstår alltså i ovan nämnda kommunikationsformer. Naturligtvis är också lek med språket, drama, musik och skapande former på kommunikation som utvecklar barns språk- skriv- och läsutveckling.

Detta främjar vi genom att de barn som inte har sovvilan, läser vi olika böcker och för trevliga boksamtal kring vad som skedde i boken och lyfter in barnens tankar. Vi har även en bokbuss där barnen har fri tillgång till att ta en bok när de har lust då vi anser att det är viktigt att böcker är en god tillgång. Vi har även bokpåsar där barnen får välja fyra böcker de vill låna med sig hem under en vecka.
Har ni frågor eller vill veta mer om vår verksamhet ring oss gärna eller boka in ett besök!

Norpan, där möjligheter och talanger möts
Björkstigen 29, 247 32 Södra Sandby
046-58583